but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

За какво може да се използва Colibri® ERP - накратко?

Обща приложимост на системата

Colibri® ERP е софтуерна, интегрирана бизнес система за управление ресурсите на фирмата, работеща в единна информационна и комуникационна среда.

Интегрираността на системата дава възможност за успешно удовлетворяване и поддържане на важните изисквания за:

 • Aктуалност на информацията (качествена информация в точното време);
 • Видимост на състоянието и дейността на организацията;
 • Осигуяване на сигурна основа за предсказуемост и планиране на дейността;
 • Синхронизиране на информация и дейности в организацията (както и отстраняване на дублиранията на информация и действия);
 • Висока автоматизираност на операциите;
 • Надеждност и защита на данните;
 • Реализиране и поддържане на фирмената бизнес политика.

Colibri® ERP е Интернет/Интранет базирано приложение, което се предлага и като услуга (SaaS, Software as a Service).

Това е съществено предимство за всеки бизнес, който притежава или иска да притежава:

 • Голяма териториална (географска) разпръснатост;
 • Свобода спрямо времето и мястото на действие;
 • Ниски и предсказуеми разходи при реорганизиране на дейността;
 • Мобилност;
 • Свобода при необходимост от географска разширяемост и развитие.

Управление на продажбите

Управлявайте, контролирайте и синхронизирайте продажбите с помощта на Colibri® ERP във всички офиси и обекти на вашата организация. Като резултат от успешното използване на тази функционалност ще се повиши продуктивността на търговците, ще се подобри видимостта върху клиентите и клиентските поръчки, ще се намали броя на неудовлетворени клиентски поръчки, ще се повишат приходите от продажби. Системата гарантира удобна и пълна функционалност, предназначена за поддържане на основния бизнес процес във всяка фирма – процеса на продажби. Този процес обикновенно е най-сложния, но и най-необходимия, т.к. е свързан с най-важния ресурс на фирмата - клиентите.

Продажби на дребно (автоматизирани бързи продажби)

Продажбите в магазин или търговски обект изискват бързина и автоматизираност на действията по въвеждане на необходимата информация (за клиент и продавани стоки например) и отпечатване на съответните документи. Тази функционалност е предназначена за бързо регистриране и отчитане на продажбите на дребно в търговските обекти. Дава се възможност процесът Продажби на дребно да бъде максимално опростен и автоматизиран без да се пренебрегват законовите изисквания. Това се постига чрез използване на автоматизиран и опростен интерфейс, баркод четци и фискален принтер, свързани към компютъра, на който се работи с Colibri® ERP.

Кредитен контрол на клиентите

Контролирайте и управлявайте лоялността на клиентите си към съвместния ви бизнес. Можете да поставяте както времеви така и парични граници за кредита на всеки от вашите клиенти за да знаете как те се съпоставят спрямо тях. Това е полезна информация за вземане на точни решения при взаимодействията с клиентите. С Colibri® ERP винаги и навсякъде ще можете да правите комплексна оценка на клиентите си, свързана с продажбите и плащанията по тях.

Управление на наличностите

Наличностите на стоки и материали са един от основните ресурси на фирмите и са ключови за успеха от дейността и оптимизиране на разходите. Colibri® ERP ще ви даде точна и моментална представа за това, с което разполагате независимо кога и къде. С Colibri® ERP винаги ще знаете истинските наличности, независимо колко сложна и географски разпръсната е структурата на организацията Ви.

Снабдяване и доставки

Управлявайте успешно с Colibri® ERP доставките на необходимите за дейността стоки, суровини, материали. Използването на Colibri® ERP ще подобри видимостта върху поръчките към доставчиците, планирането и оптимизирането на доставките в съответствие с договореностите с клиентите ви, като се избягват както недостигът, така и презапасяването. Функционалността на Colibri® ERP, предназначена за поддържане на процеса на снабдяване и доставки със стоки, суровини и материали прави този процес управляем и синхронизиран с необходимостите на производството и успешното удовлетворяване на клиентските поръчки.

Управление на производството

Използвайте Colibri® ERP, за да планирате, управлявате и контролирате процеса на производство – процес на трансформиране на артикулите до финално състояние за да се удовлетвори планираното или актуалното клиентско търсене и необходимост.

Анализ и прогнозиране на себестойността

Анализирайте и прогнозирайте себестойността на продукцията с Colibri® ERP. Това е важна и съществена част от планирането в организациите, чиято дейност включва и собствено производство. Бизнес средата, в която се произвеждат определени продукти, е променлива и е наложително в кратки срокове да се добие представа за евентуалната себестойност (или евентуалната печалба, която можем да си позволим за да сме конкурентноспособни) като прогнозно променяме един или друг параметър (вид разход, видове продукти, количество продукция, цена на материали), свързани с производството.

Логистика

Навременните доставки, транспортирането и вътрешното разпределение на стоките и материали са възлови моменти в дейността на всяка фирма. Правилната организация на логистичната дейност е гаранция за успешно управление на всички други протичащи бизнес процеси, свързани с продажбите, складовото стопанство, производството. Колибри ERP предлага пълна и лесна за използване функционалност, следваща логическата схема на формиране на заявките, планиране на снабдяването, отчитане на доставките и разпределение по направления на материалните ресурси.

Анализ на дейността и Счетоводство

Colibri® ERP информационна система, притежаваща функционалност за наблюдаване и анализиране на протичащите процеси във фирмата. Верността и точността на счетоводното отчитане, съобразено със счетоводните закони и стандарти гарантира правилното и нормално осъществяване на отчетния процес във фирмата, а от там и възможност за следене, оценка и анализиране движението на всички ресурси в цялата фирма. Colibri® ERP е система, даваща възможност за координиране на дейностите и тяхното моментално счетоводно отразяване.

Администриране

Colibri® ERP е Интернет базирана, многопотребителска система и е изключително важно да се дефинира дисциплината за ползване на функционалност и данни от различните потребители, чиито брой практически е неограничен. Системата предлага надеждни средства за дефиниране и управление на правата за достъп на различни нива и групи потребители, както и за настройка на системните параметри към конкретните особености на организацията. 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009