but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Управление на продажбите

С Colibri® ERP ще можете да управлявате, контролирате и синхронизирате продажбите във всички офиси и обекти на организацията. Като резултат от успешното използване на тази функционалност се повишава продуктивността на търговците, подобрява се видимостта върху клиентите и клиентските поръчки, намалява се броя на неудовлетворени клиентски поръчки, повишават се приходите от продажби. Colibri® ERP гарантира удобна и пълна функционалност, предназначена за поддържане на основния бизнес проецес във всяка фирма – процеса на продажби. Този процес обикновенно е най-сложния и с използването на Colibri® ERP става възможно

 • Синхронизиране и ръководене на дейността на мениджъри по продажбите, търговци, мениджъри на производството, мениджъри на складовото стопанство, мениджъри на логистиката, анализатори на продажбите, счетоводители.
 • Управляване на другите основни бизнес процеси във фирмата, а именно: снабдяване със стоки, суровини и материали; преработка на стоки или производство на продукция; експедиране и траснспортиране на договорените стоки или продукция; управление на рекламациите.
 • Пълна видимост на клиентите и състоянието клиентските поръчки, което е фактор както за успешното им удовлетворяване, така и за повишаване приходите на фирмата.

С Colibri® ERP:

 • Регистрирайте клиентски поръчки и следете как те влияят на бизнеса ви;
 • Управлявайте бизнес процеса за реализиране на клиентски поръчки;
 • Следете постоянно основните количествени и времеви параметри по клиентските поръчки – поръчано, потвърдено, отказано, наредено за транспорт, за производство, експедирано, фактурирано, остатък за експедиране;
 • Договорирайте реални и изпълними дати за транспортиране на стоки или продукция към ваши клиенти, съобразявайки се с договореното и поттвърденото по всички други регистрирани дати за транспортиране по други поръчки;
 • Резервирайте наличности в конкурентна среда с другите търговци на фирмата. Така никога няма да правите неизпълними обещания към вашите клиенти;
 • Поръчвайте производство на продукти, необходими за вашите клиентски поръчки.
 • Съставяйте графици за снабдяване с необходимите суровини и материали, за стартиране и завършване на производството, за експедиране на готовата продукция в синхрон с договореното в клиентските проъчки;
 • Регистрирайте оферти, свързани с клиентски запитвания и издавайте проформа фактури за договаряне на сумите за плащане;
 • Настройвайте и извършвайте кредитен контрол на вашите клиенти във всеки момент;
 • Управлявайте успешно ценовата политика на фирмата със създаване на ценови нива по групи стоки и продукти, по клиенти, по търговци;
 • Фактурирайте и следете експедициите и плащанията по всяка фактура;
 • Издавайте фактури и съпътстващи документи в съответствие с изискванията на вашите клиенти (например големи търговски вериги);
 • Анализирайте кои са най-добрите ви клиенти, кои са най-продаваните или пък застояващите стоки и продукция (ABC категоризация);
 • Анализирайте печалбата от продажби;
 • Автоматизирано съставяйте всички необходими данъчни документи, свързани с продажбите на фирмата (дневник за продажбите, справка декларация);
 • Автоматизирано осчетоводявайте сделките, извършвани с клиентите не само за данъчно отчитане, но и за анализиране на финансовото състояние и тенденции чрез ключови индикатори и метрики;
 • Достигайте до информацията, свързана с продажбите и клиентите навсякъде и по всяко време.


 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009