but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Управление на производството

Colibri® ERP притежава удобна и пълна функционалност, поддържаща процеса на производство – процес на трансформиране на артикулите до финално състояние за да се удовлетвори планираното или актуалното клиентско търсене и необходимост. С помощта на тази функционалност става възможно:

 • Създаване на графици за стартиране на производствените дейности, тестване, пакетиране, подготовка за експедиране в съответствие с договорите и клиентските поръчки;
 • Поддържане и автоматизиране на отчетността, свързана с производството на готова продукция и нейното заскладяване и подготовка за експедиране;
 • Калкулиране на себестойността на продукцията и определяне на ефективността от производството;
 • Управление на правилата, изпълнението, данните, свързани с функционирането на производствените звена за да се осигурят необходимото оборудване, трaнспорта за готовата продукция, съответствието с регулаторните изисквания, намаляване на риска, свързан с производствената дейност.

С Colibri® ERP:

 • Регистрирайте поръчки за производство и следете тяхното развитие;
 • Управлявайте бизнес процеса на производството;
 • Следете постоянно основните количествени и времеви параметри по производствените поръчки – поръчано, произведено, заскладено, остатък;
 • Свързвайте Поръчки за производство с Клиентски поръчки и контролирайте изпълнението на производството в съответствие с договорираните дати за транспортиране на продукция към клиентите;
 • Планирайте дейността, свързана с производството. Съставяйте график за снабдяване с необходимите за производството суровини и материали, график за начало/край на производството, график за експедиране на готова продукция;
 • Детайлно описвайте ежедневната дейност на производствените звена и резултата от тяхната работа;
 • Автоматизирано генерирайте необходимите счетоводни документи;
 • Автоматизирано формирайте заработките на служителите си в зависимост от тяхното участие в производствената дейност;
 • Настройвайте статиите на калкулацията и видовете разходи;
 • Автоматизирано калкулирайте себестойността на продукцията;
 • Анализирайте себестойността на продукцията и извършвайте сравнения с други периоди;

Достигайте до информацията, свързана с производството навсякъде и по всяко време. 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009