but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Прогнозиране на себестойността

Анализирането и прогнозирането на себестойността на произведената продукция не е тривиална задача.

Colibri® ERP притежава функционалност, която е предназначена да подпомогне мениджърите по производството или по продажбите (при ценообразуването, например) да решават задачи, свързани с калкулирането и анализа на прогнозни себестойности на продукцията. Това означава, че може да бъдат проиграни, тествани, анализирани и сравнявани различни сценарии на производство.

Тази функционалност е предназначена да отговори на въпроси като:

 • Колко би ни струвал нов продукт, изработен по една или друга рецепта?
 • Каква максимална търговска надценка мога да използвам при определени бизнес условия и все пак да имам конкурентна цена за даден продукт?

 • Каква част и колко от разходите се отнасят за производството на определено количество продукция?

 • Подобен въпрос: Какъв паричен ресурс е необходим да се обезпечи, за да се произведе даден вид продукция в дадено количество?

 • Още по тази тема: Какво в ресурсно отношение (парични средства, суровини и материали) ще означава да пренасоча производството на даден продукт от един цех на фирмата в друг?

 • Искаме да променим режима на работа от двусменен на трисменен. Тогава можем да се запитаме: С колко ще се увеличи необходимия паричен ресурс, за да се осигури увеличаване на производството например с 1/2?

 • Фирмата работи в бизнес среда с често променящи се цени на суровините и материалите. В този случай доста често ще се налага да се търси отговор на следния въпрос: С колко ще се повиши/намали себестойността на даден продукт, ако някой от вложените материали промени цената си с някакъв процент или стойност?

 • Какви средства и какви количества суровини и материали ще са необходими за производството на дадени продукти през следващите месеци?

 • С колко ще се повиши/намали себестойността на продукцията (сумарно или по продукти), ако увеличим/намалим или добавим/премахнем някой от разходите (сумата по дадена статия на калкулацията), включени в схемата на калкулиране? Например, ако се добави сума за нова инвестиция в производството, ако удвоим заплатите и т.н.

Прогнозирането на себестойността в даден тестов сценарий се осъществява чрез използване на данни от реално извършено производство или от друг тест за производство, варирайки със:

 1. Стойностите на статиите на калкулация;

 2. Количествата произведена продукция;

 3. Цените на използваните суровини и материали. 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009