but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Анализ на дейността и Счетоводство

Colibri® ERP информационна система, притежаваща функционалност да се наблюдават и анализират протичащите процеси в една организация. Верността и точността на счетоводното отчитане, съобразено със счетоводните закони и стандарти гарантира правилното и нормално осъществяване на отчетния процес във фирмата, а от там и възможност за следене движението на всички ресурси в цялата фирма. Colibri® ERP е система, даваща възможност за координиране на дейностите и тяхното своевременно счетоводно отразяване.

С помощта на тази функционалност става възможно:

 1. Във всеки момент да можете да видите счетоводно и реално какво е движението и състоянието на ресурсите на фирмата;
 2. Бързо и точно определяне финансовите резултатите от дейността;
 3. Да следите движението по сметки и подсметки;
 4. Обобщаване на счетоводната информация в различни справки и отчети.

С Colibri® ERP:

 1. Настройвайте сметкоплана, приклюването на сметките, счетоводните отчети, за да съответства най-добре дейността на фирмата;
 2. Радвайте се на автоматична контировка на всички въведени документи и операции, както и възможност за съставянето на свободни конитровки;
 3. Работа с ведомост на сметки, която е удобен начин за следене салдата и оборотите по сметките за избран период;
 4. Анализирате дейноста си с помоща на журнали и ведомости, както и настройката на самите журнали;
 5. Автоматично генерирае на счетоводни справки и отчети,оборотни ведомост, журнали, ведомост на сметки, Баланс, ОПР, ОПП, Главна книга, като предварително им се задават настройки, който могат да бъдат променяни;
 6. Автоматично се осчетоводяват въведените фактури от клиенти и доставчици, независимо от използваната валута;
 7. Отразяване и осчетоводяване на разплащанията по фактурите;
 8. Извличате салдата по контрагенти, както и следене на техните вземания и задължения и възможност за генериране на различни справки за това;
 9. Възможност за наблюдаване на кредитните лимити за клиентите в срок и /или в стойност;

Автоматично генериране на Дневник за покупки и Дневник за продажби, Справка декларация и VIES Декларация;

 1. Автоматично разнасяне на фактурите за покупка и продажба в дневниците по ДДС;
 2. Автоматично генериране на протокол при ВОП от фактура за доставка на база ЗДДС. Протоколите се отразяват в Дневника за покупки и Дневника за продажби;
 3. Автоматично осчетоводяване на складовите документи;
 4. Автоматично осчетоводяване на паричните средства по каса и банка, както и автоматично извличане на валутните курсови разлики и преоценки;
 5. Отчитане и осчетоводяване на разчетните взаимоотношения с подотчетни лица;
 6. Автоматично амортизиране на дълготрайните материални активи;
 7. Автоматично осчетоводяване на Дълготрайните материални активи;
 8. Генериране на различни справки свързани с дълготрайните активи;
 9. Дефиниране и осчетоводяване на разходите по звена ( наеми, услуги, заплати, осигуровки и др);

Възможност за експортиране на данни. 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009