but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Снабдяване и доставки

 1. Регистриране на поръчката към доставчик с актуална информация за поръчано, потвърдено, заскладено, оставащо количество;
 2. Автоматично генериране на поръчка за доставка от поръчка на клиент или от заявка за доставка (вътрешна поръчка).
 3. Една поръчка за доставка може да е свързана с няколко поръчки от клиенти;
 4. Обработката на поръчката за доставка е настройваем процес в системата.
 5. Избор на етапи в процеса на обработката на една поръчка за доставка, за да се изпълни;
 6. Управление на състоянията на поръчка за доставка. Иницииране на поръчката (потвърждение, одобрение) и стартиране на изпълнението й;
 7. Планиране на доставките на стоки и материали. Обработка на поръчката с посочване на конкретни дати и количества на доставка;
 8. Регистриране на входящи и изходящи обаждания по повод изпълнението на поръчката, следене на нейния статус;
 9. Генериране на нареждания за транспорт по поръчки;
 10. Създаване на график на доставките;
 11. Регистриране на проформа фактури от доставчици с договорена дата на пристигане;
 12. Генериране на складов документ за заскладяване със заприхождаване на количествата към складовите наличности;
 13. Получаване на информация за начините и условия по доставката и плащанията (спедитор, място на получаване, начин на плащане, падеж);
 14. Възможност за водене на каталог на артикулите от конкретен доставчик.
 15. Автоматично допълване на каталога на доставчика при закупуване на нов артикул;
 16. Автоматизирано осчетоводяване на операциите, регистрирани с първични документи по доставките на стоки и материали;
 17. Множество справки за анализ на доставките;
 18. Справки за задълженията на фирмата към доставчици;
 19. Анализ на плащанията на фирмата към доставчици;
 20. Салда по партньори (включително и за случая когато даден доставчик е и клиент на фирмата).

Екрани по темата от Colibri® ERP... 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009