but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Балансирани карти на представяне (BSC)

  1. Дефиниране на балансирана карта на представяне (BSC - Balanced ScoreCard) с нейните основни атрибути: наименование, периодичност, отговорник, мисия, визия, рейтинг на стойностите.
  2. Създаване на йерархична стратегическа карта с описание и параметрите за включените в картата бизнес перспективи, включените във всяка перспектива бизнес насоки и за всяка насока - метриките за измерване на прогреса при придвижване към поставените цели. За всеки елемент на стратегическата карта могат да се зададат: тежест за балансиране на общото представяне, базова стойност, целева стойност, желана тенденция (за метриките), рейтинг на представянето за елемента.
  3. Възможност за създаване на нова версия на стратегическата карта, за да се модифицира калкулирането на представянето от определена дата напред.
  4. Възможност за използване на пълното множество предефинирани ключови индикатори в Colibri® ERP като метрики в картата на представяне.
  5. Възможност за използване на метрики, показващи данни, получени извън Colibri® ERP.
  6. Калкулиране на представянето и неговият тренд за всички нива на балансираната карта на представяне. Функции за обновяване или обновяване с преизчисляване на стойностите на индикаторите. Графично (общоприетото светофарно трицветно - зелено, жълто, червено) и числово показване на представянето по всеки елемент от стратегическата карта.
  7. Възможност за графично показване на историята на стойностите на метрики, насоки, перспективи, както и на цялата карта на представяне.
  8. Възможност за филтриране на определено множество карти на представяне - удобно средство за сравняване и оценка на представянето по клонове, офиси, отдели или дори служители на фирмата.
  9. Възможност за прилагане на балансираните карти на представяне като средство за управление чрез автоматизирано генериране и стартиране на задачи за изпълнение, свързани с конкретен елемент от стратегическата карта (перспектива, насока, метрика) и насочени (назначени) към отговорника по картата на представяне или към други потребители в Colibri® ERP, имащи съответните отговорности.

Екрани по темата от Colibri® ERP... 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009