but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Бизнес процеси

 1. Дефиниране и използване на ордер процеси (order process), отговарящи на бизнес процесите във фирмата, както при продажбите, така и при доставките и вътрешните заявки;
 2. Настройка на отделните етапи: поръчани асортименти по вид, количества и договорени цени; график на експедиране по дати и количества; фактуриране; график за транспортиране по дати и количества; и тяхната последователност и задължителност в поръчките от клиенти за всеки вид процес: продажби на крайни клиенти (retail), дистрибутори, продажби на едро, продажби от склад и др.;
 3. Връзки от вида: поръчки – складови документи, поръчки – фактури, поръчки – транспортни документи, поръчки – поръчки и др. по вид и количество за проследяване на процесите и документите;
 4. Седмични графици за експедиране, доставка и зареждане на складове по три вида дати: дата на планирана доставка, дата на потвърдена доставка или по дата на поръчка; разпределени по: складове; клиенти; търговци и етапи на поръчките;
 5. Настройки на подразбиращи се ордер процеси за всеки търговец;
 6. Ескалиране на поръчките от клиенти до заявка за доставка и/или заявка за вътрешна доставка (зареждане на склад) на недостигащите количества;
 7. Последващо разпределение на доставените количества от поръчки към доставчици по поръчки от клиенти (ескалирали до доставка);
 8. Обединяване на няколко поръчки в едно транспортно нареждане;
 9. Разпределяне на големи (като количество и тонаж) поръчки (към доставчици или от клиенти) на няколко транспортни нареждания;
 10. Обединяване на артикулите от няколко поръчки от клиенти и разпределянето им в една или няколко поръчки за доставка с оглед на това кой е доставчик на всеки артикул;
 11. Формиране на транспортни нареждания от клиентски поръчки и поръчки към доставчици с оглед на количествата в основна и транспортна мерна единици и с оглед на натрупаното бруто тегло;
 12. Резервации от контекста на поръчките;
 13. Автоматизирано издаване на складови документи по количествата от поръчките;
 14. Автоматизирано издаване на фактури по количествата и цените в поръчките;
 15. Автоматизирано издаване на транспортни нареждания;
 16. Допълнителна информация за очакваните доставки по артикули в помощ на търговците в процеса на продажба;
 17. Отпечатване на комплект документи (складови документи и фактури) от транспортните нареждания в помощ на логистиката;
 18. Отпечатване на списък с фактурите и сумите за събиране от клиентите от транспортно нареждане в помощ на логистиката;
 19. Отпечатване на списък протоколи с адреси на доставка от транспортно нареждане в помощ на логистиката;

Екрани по темата от Colibri® ERP... 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009