but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook
 

Бранш

Производство и експорт на храни за диви птици

Клиент

bon

Website

БОН

Предизвикателство

Фирма БОН EООД произвежда и успешно експортира на Европейския пазар зърнени храни и продукти, произведени от тях. Клиентите на фирмата са изключително чуждестранни фирми, строго държащи на качеството на купуваните изделия и на спазването на договорените срокове и количества за доставка. Oсновните суровини за производството се набавят както от вътрешния пазар, така и от внос.

Дейността на фирмата има сезонен характер и има периоди, през които се налага трисменен цикъл на производство и перфектна организация на дейностите във фирмата, за да бъдат спазени договорите с клиентите.

Производствените звена са на три места в страната и са отдалечени от централния офис. Комуникацията е от изключително голямо значение и взаимодействието между производствени звена и централен офис е постоянно и интензивно особено през периодите на голяма активност.

Необходима е информационна система, с която:

 • да се обхване и синхронизира дейността на всички отдели;
 • да се опрости комуникацията и всички да заработят с една информация;
 • да се повиши ефективността на производството като се въведе строг контрол и управление на суровините и материалите в производствените звена;
 • да се даде възможност за по-точно и навременно планиране на снабдяването, производството и експедициите в съответствие с договорените поръчки от клиенти;
 • да може да се анализира и контролира себестойността на продукцията, поради променливите цени на използваните суровини;
 • да се повиши дисциплината и перфектността на документите, свързани с дейността на фирмата.

Решение

Колибри ERP беше предложена като удовлетворяваща изискванията на Бон система и от друга страна като ефективно от ценова гледна точка решение. Функционалността на системата покриваше дейността на всички отдели във фирмата.

Съществуващата функционалност за управление на производството беше доразвита и с това беше обхванат целият основен процес на продажби на Бон:

 • клиентските поръчки;
 • нареждания за транспорт;
 • поръчки за производство;
 • план за снабдяване със суровини и материали;
 • графици за производство;
 • производствени карти;
 • калкулации на себестойността;
 • графици за експедициите, експедиции;
 • рекламации;
 • анализ и оценка на резултата от дейността.

Разработена беше автоматизирана подсистема за анализиране на себестойността на продукцията. Тази функционалност позволява създаване на производствени сценарии и възможности за вариране на разходни пера, произвеждани количества, както и на рецептури и последващ анализ на промените в себестойността на произвежданите изделия.

Резултат

Всички отдели в Бон работят като един екип, независимо от географски разпределената структура на фирмата. В това отношение Колибри ERP като Интернет базирана система не поставя никакви ограничения и не изисква внедряване и поддържане на скъпа и сложна ИТ инфраструктура. Основната трудност за преодоляване по време на внедряването беше служителите да разберат как техните длъжностни характеристики се вписват във функционалността на Колибри ERP, за да я използват пълноценно.

Въведената прецизна отчетност в производствените звена и възможността за планиране на производството по предварително подготвени графици и в съответствие с обещаните експедиции на клиентите, позволи да се постигне значително повишаване на ефективността от дейността. Отделно, калкулирането на себестойността вече е напълно автоматизирана процедура, даваща реалните стойности на продукцията. С подсистемата за анализ на себестойността вече може предварително да се проиграят различни сценарии за производство и да се направи предварителна оценка на себестойността на продуктите.

Дисциплината на ползване на функционалност и данни е отлично дефинирана с помощта на административния модул на системата.

Специалистите на Бон добре комуникират с консултантите на ЕДА и като резултат бяха разработени и се планират още специфични функционалности за още по-пълно покриване на необходимостите и усъвършенстване на дейността на Бон.

  
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009