but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Colibri® ERP – клиентска визитка

Многообразието на бизнесите е голямо!

Дългогодишния ни опит във внедряването на Colibri® ERP в реалния живот ни дава възможност да дефинираме достатъчно детайлно характеристиките на най-подходящите ни клиенти. Това са клиенти, които успешно и наистина свободно управляват бизнеса си с Colibri® ERP и в същото време определят областта на нашата успешна компетентност.

Разгледайте внимателно характеристиките в таблицата по-долу и потърсете съвпадение с вашите представи за управление на фирмата ви с помощта на бизнес информационна система. Съвпадението в много от показаните характеристики ще бъде сериозен аргумент за успешно управление с Colibri® ERP и на вашия бизнес.

Характеристики на най-подходящите клиенти

Поставени цели за постигане

 • Управление на дейността на фирмата навсякъде и по всяко време;
 • Внедряване и прилагане на ERP функционалност без или с минимални капиталовложения;
 • Внедряване на бизнес информационна система (ERP), която да разширява обхвата си в съответствие с развитието и разширяването на фирмата без изискване за допълнителни капиталовложения;
 • Внедряване на информационна система, която да поддържа дейността на всички отдели във фирмата, т.е. да бъде информационен гръбнак на фирмата;
 • Замяна на съществуващите софтуери за да се постигне пълно информационно осигуряване, взаимодействие и свързаност между всички отдели във фирмата;
 • Подобряване качеството на оперативната работа и създаване на синхрон в дейността на отделите и звената на фирмата;
 • Управление на дейността на персонала за стриктно спазване на фирмената политика;
 • Оптимизиране и снижаване на разходите по информационна свързаност между офисите и отделите на фирмата.
 • По-добро планиране и оптимизиране на необходимите ресурси за удовлетворяване на клиентските запитвания и поръчки;
 • Видимост на бизнеса, строга отчетност, подобряване обслужването на клиентите, повишаване на приходите, контрол на разходите, намаляване на загубите, повишаване на дисциплината.

Индустрия

 • Дистрибуция и сервизиране на техника за бита и офиса;
 • Производство и дистрибуция;
 • Търговия и доставки за търговски вериги;
 • Търговия и продажби на крайни клиенти.

Управление на запасите

 • За клиентски поръчки (Make to Order);
 • За масово производство (Make to Stock).

Структура на фирмата

 • Национална;
 • Многонационална, но с отчетност по българските стандарти.

Географска структура

 • Локализирана – 1 офис;
 • Пръсната географски – неограничен брой клонове, офиси, производствени звена, складови бази.

Специфика на бизнеса

 • Дистрибутор;
 • Производител;
 • Дистрибутор/Производител - комплексно;
 • Услуги;
 • Дистрибутор/Производител/Услуги;
 • Търговия.

Годишни приходи (лв)

 • 100К – 20М - абонамент (on-demand);
 • 20М-100М - неограничен лиценз (on site);

Брой потребители

 • 1 – 250

Брой служители

 • 1 – 500.

ERP бюджет (лв)

 • абонамент (on-demand) – от 2 лв. /ден/ потребител;
 • 40К-100К (on-site) – в зависимост от големината на фирмата - инсталиране, функционални доработки и внедряване на сървър на клиента.

Желана консултантска поддръжка

 • Постоянна методическа и потребителска помощ по телефона и през Интернет;
 • Поддържане на неограничена брой запитвания;
 • Време за отговор - до 1-2 часа или веднага;
 • Нови версии - клиентите работят винаги с последната стабилна версия на системата;
 • Функционални доработки - по заявка.

Желани допълнителни услуги

 • ERP като услуга за избягване на големи капиталовложения за внедряване и използване;
 • Методическа и техническа помощ при внедряване;
 • Функционални доработки по определено задание;
 • Постоянна консултантска поддръжка по телефон и Интернет;
 • Ежедневно архивиране на данните;
 • Солидна технологична поддръжка.

Необходима функционалност

 • Планиране на продажбите;
 • Продажби;
 • Автоматизирани бързи продажби (в магазин);
 • Клиентски портал за дистрибуторите и големите клиенти;
 • Управление на наличностите;
 • Снабдяване и доставки;
 • Артикули и ценообразуване;
 • Дълготрайни активи;
 • Планиране на финансите;
 • Управление на паричните средства;
 • Автоматизирано осчетоводяване;
 • Анализ на дейността и счетоводство;
 • Управление на клиентски поръчки;
 • Кредитен контрол на клиентите;
 • Напомнителни e-mail съобщения до клиентите;
 • Планиране на покупките;
 • Управление на поръчки към доставчици;
 • Управление на бизнес процесите по продажби и доставки;
 • Планиране на вътрешните доставки;
 • Логистика;
 • Управление на вътрешноскладовите дейности (WMS - Warehous Management System);
 • Преобразуване на артикулите – комплектоване и разкомплектоване;
 • Управление на производството;
 • Прогнозиране себестойността на продукцията;
 • Управление на сервизната дейност;
 • Управление на рекламации;
 • Настройваеми справки и отчети;
 • Метрики и индикатори за измерване и анализ на дейността;
 • Автоматизирана подготовка и отпечатване на изисквани данъчни документи и отчети;
 • e-mail изпращане и приемане от системата;
 • Управление на задачи и събития;
 • Прикачане на файлове към оперативните документи;
 • B2B функционалност;
 • Администриране на правата за достъп;
 • Администриране на системните параметри и настройки.

Време за внедряване

 • от 1 месец - абонамент (on-demand);
 • от 3 месеца - неограничен лиценз (on-site);

Език на интерфейса

 • Български език.

Желана технологична поддръжка

 • Поддържане на няколко бази данни (за всяка фирма отделна база данни);
 • Поддържане на множество потребители независимо от местоположението им;
 • Достатъчно сървърни ресурси;
 • Достатъчно дисково пространство;
 • Криптиране на данните при преноса им през Интернет (SSL) - винаги;
 • Поддръжка на електронен сертификат;
 • Постоянна хардуерна защита за достъп до сървърите;
 • Двоен широколентов канал за достъп до системата;
 • Ежедневно архивиране на данните.

Желана интегрираност и достъпност

 • Достъп до функции и информация навсякъде и по всяко време през Интернет, в съответствие с персоналните права;
 • Сигурен и защитен пренос на данните през Интернет, използвайки SSL;
 • Поддръжка на електронни сертификати;
 • Пълна интеграция на подсистемите и модулите на системата;
 • Пълна автоматизираност на осчетоводяванията в съответствие с българските счетоводни стандарти;
 • Връзка с фискални устройства;
 • Връзка с баркодчетци;
 • Разработка на специализирани интерфейси за таблети;
 • Връзка към други системи чрез Web Services;
 • Потребителски операционни системи – Windows, MAC OS, Linux.
 • Локално инсталирани софтуери – само Web браузър: Firefox, Edge, Chrome, Opera, Safari.

Взаимодействие с други системи

 • Стандартно - Web Services, използвайки SOAP/WSDL протокол и XML формат на данните.

Системна платформа

 • Server - Linux;
 • Web server - Apache
 • Data Base server - MiriaDB
 • Script languages – PHP, JavaScript.

Прилагани индустриални стандарти

 • HTTP, HTTPS, SSL, SOAP.
 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009